powered by CADENAS

Social Share

Fotodioda (15708 views - Electronics & PCB Engineering)

Fotodioda je poluvodički element strukture slične ispravljačkoj diodi. Kućište ima prozorčić kroz koji se može osvjetliti PN-spoj. Za izradu fotodioda upotrebljavaju se germanij i selen, a najčešće silicij. Fotodioda se u strujni krug spaja tako da je zaporno polarizirana. Kad je fotodioda neosvjetljena, njome teče vrlo mala tamna struja koju čini reverzna struja (struja manjinskih nosilaca naboja). Ta struja iznosi za silicijske fotodiode nekoliko nanoampera, a za germanijske nekoliko mikroampera. Kad se fotodioda (PN-spoj) osvijetli, reverzna struja se jako poveća (pod utjecajem svjetlosne energije poraste broj slobodnih nosioca naboja). Taj porast struje je kod germanijskih dioda oko 20 puta, a kod silicijskih 100-500 puta.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Fotodioda

Fotodioda

Fotodioda

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 (John Maushammer, took this picture on Aug 2, 2006. (user Morcheeba)).

Fotodioda je poluvodički element strukture slične ispravljačkoj diodi. Kućište ima prozorčić kroz koji se može osvjetliti PN-spoj. Za izradu fotodioda upotrebljavaju se germanij i selen, a najčešće silicij. Fotodioda se u strujni krug spaja tako da je zaporno polarizirana. Kad je fotodioda neosvjetljena, njome teče vrlo mala tamna struja koju čini reverzna struja (struja manjinskih nosilaca naboja). Ta struja iznosi za silicijske fotodiode nekoliko nanoampera, a za germanijske nekoliko mikroampera. Kad se fotodioda (PN-spoj) osvijetli, reverzna struja se jako poveća (pod utjecajem svjetlosne energije poraste broj slobodnih nosioca naboja). Taj porast struje je kod germanijskih dioda oko 20 puta, a kod silicijskih 100-500 puta.

Karakteristike fotodioda

  • fotoosjetljivost, odnos struje osvjetljene diode i osvjetljenost koja je tu struju prouzročila, izražava se u nA/lx
  • valna duljina najveće osjetljivosti, valna duljina za koje fotodioda ima najveću osjetljivost
  • iznos tamne struje

Primjena

Fotodioda kao i fotootpornik može poslužiti za uključivanje tranzistorske sklopke. Fotodioda se u strujni krug spaja tako da je zaporno polarizirana. Tranzistor djeluje kao uključena sklopka kad je dioda neosvjetljena, smanji se njezina vodljivost pa tranzistor više ne dobiva dovoljnu struju da bi bio u zasićenju te djeluje kao isključena sklopka.This article uses material from the Wikipedia article "Fotodioda", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics