powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Varikap dioda (13543 views - Electronics & PCB Engineering)

Varikap dioda je poluvodička dioda kod koje se iskorištava ovisnost kapaciteta PN-spoja o naponu. Upotrebljava se u zapornom području, tj. kada je napon na katodi pozitivniji od napona na anodi, pa se kapacitet smanjuje povećanjem napona. Ova pojava postoji na svakom PN-spoju, međutim varikap dioda je izvedena tako da se postigne što veći raspon promjene kapaciteta, npr. do 10:1. Pri tome je obično širina osiromašenog sloja proporcionalna kvadratnom korijenu primijenjenog napona, pa je kapacitet obrnuto proporcionalan kvadratnom korijenu napona, iako se promjenom profila dopiranja mogu postići i drugačiji odnosi. Glavna primjena je za ugađanje titrajnih krugova umjesto mehaničkih promjenljivih kondenzatora, a također i u naponski kontroliranim oscilatorima (VCO), za automatsku kontrolu, regulaciju i modulaciju frekvencije te u parametričkim pojačalima. Pri tome kontrolni napon može biti stalan ili sporo promjenjiv (ugađanje i regulacija), niske frekvencije (modulacija) ili visoke frekvencije (parametričko pojačalo). Nedovršeni članak Varikap dioda koji govori o elektronici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
Go to Article

Varikap dioda

Varikap dioda

Varikap dioda je poluvodička dioda kod koje se iskorištava ovisnost kapaciteta PN-spoja o naponu.

Upotrebljava se u zapornom području, tj. kada je napon na katodi pozitivniji od napona na anodi, pa se kapacitet smanjuje povećanjem napona. Ova pojava postoji na svakom PN-spoju, međutim varikap dioda je izvedena tako da se postigne što veći raspon promjene kapaciteta, npr. do 10:1. Pri tome je obično širina osiromašenog sloja proporcionalna kvadratnom korijenu primijenjenog napona, pa je kapacitet obrnuto proporcionalan kvadratnom korijenu napona, iako se promjenom profila dopiranja mogu postići i drugačiji odnosi.

Glavna primjena je za ugađanje titrajnih krugova umjesto mehaničkih promjenljivih kondenzatora, a također i u naponski kontroliranim oscilatorima (VCO), za automatsku kontrolu, regulaciju i modulaciju frekvencije te u parametričkim pojačalima. Pri tome kontrolni napon može biti stalan ili sporo promjenjiv (ugađanje i regulacija), niske frekvencije (modulacija) ili visoke frekvencije (parametričko pojačalo).


Nedovršeni članak Varikap dioda koji govori o elektronici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
This article uses material from the Wikipedia article "Varikap dioda", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics