powered by CADENAS

Social Share

Željeznički kolodvor (15361 views - Transportation - Air Water Earth)

Željeznički kolodvor je službeno mjesto na pruzi s najmanje jednom skretnicom iz kojega se izravno ili daljinski regulira promet vlakova i u kojemu vlak otpočinje ili završava vožnju, ili se zaustavlja, ili koje prolazi bez zaustavljanja. U kolodvoru se može obavljati ulazak i izlazak putnika te utovar i istovar robe. Prema zadaći u reguliranju prometa postoje: rasporedni kolodvor, ranžirni kolodvor, međukolodvor, odvojni kolodvor, kolodvor prelaska s dvokolosiječne na jednokolosiječnu prugu, granični kolodvor.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Željeznički kolodvor

Željeznički kolodvor

Željeznički kolodvor je službeno mjesto na pruzi s najmanje jednom skretnicom iz kojega se izravno ili daljinski regulira promet vlakova i u kojemu vlak otpočinje ili završava vožnju, ili se zaustavlja, ili koje prolazi bez zaustavljanja. U kolodvoru se može obavljati ulazak i izlazak putnika te utovar i istovar robe.

Prema zadaći u reguliranju prometa postoje:

  • rasporedni kolodvor,
  • ranžirni kolodvor,
  • međukolodvor,
  • odvojni kolodvor,
  • kolodvor prelaska s dvokolosiječne na jednokolosiječnu prugu,
  • granični kolodvor.

Željezničko stajalište

Željezničko stajalište je službeno mjesto na pruzi u kojemu se vlakovi za prijevoz putnika zaustavljaju sukladno voznom redu samo radi ulaska i izlaska putnika, a u kojemu vlak za prijevoz putnika može početi ili završiti vožnju.

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke na temu: Željeznički kolodvor.


This article uses material from the Wikipedia article "Željeznički kolodvor", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht