powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Marketing (8059 views - Classification & Specification)

Marketing – proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość [Kotler, Keller, 2011]. Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowane do docelowych odbiorców, oparte na wiedzy i badaniach, osadzone mocno w realiach rynkowych. W ramach marketingu możemy wyróżnić wiele zagadnień, takich jak: odnajdywanie i ocenianie możliwości rynkowych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb określonych odbiorców (nabywców) oraz dokładne ustalenie tych potrzeb, opracowywanie w oparciu o tę wiedzę produktu oraz strategii jego dystrybucji, przygotowanie odpowiedniej strategii ceny, komunikacja z rynkiem.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


  

Marketing

Marketing

Marketingproces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość [Kotler, Keller, 2011]. Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”[1]. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowane do docelowych odbiorców, oparte na wiedzy i badaniach, osadzone mocno w realiach rynkowych[2].

W ramach marketingu możemy wyróżnić wiele zagadnień, takich jak:

 • odnajdywanie i ocenianie możliwości rynkowych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb określonych odbiorców (nabywców) oraz dokładne ustalenie tych potrzeb,
 • opracowywanie w oparciu o tę wiedzę produktu oraz strategii jego dystrybucji,
 • przygotowanie odpowiedniej strategii ceny,
 • komunikacja z rynkiem.

Inne definicje

 • Marketing to działania, zespół instytucji i procesów służących tworzeniu, komunikowaniu, dostarczaniu i wymianie produktów, które mają wartość dla klientów, partnerów i społeczeństwa (AMA – Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, 2013)[3].
 • Marketing jest procesem planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i dystrybucji idei, dóbr i usług w celu dokonania wymiany mającej służyć osiągnięciu celów organizacji i jednostek [Kotler, 2002][4].

Zasady marketingowe

Można wyróżnić 3 podstawowe zasady marketingowe[5]: orientacja na nabywcę, integracja działań marketingowych, zyskowność (w długim horyzoncie czasowym). Podstawową zasadą marketingową jest orientacja na nabywców. Jej realizacja opiera się na wyodrębnieniu i opisie grup nabywców (segmentacja i profilowanie, pozwalające na ich dokładniejszą charakterystykę), wyborze tych, do których kierować będziemy ofertę marketingową (określenie rynku docelowego) oraz działaniach w celu zajęcia optymalnego miejsca w ich świadomości (pozycjonowanie)[6].

Instrumenty marketingowe

Instrumenty marketingowe tworzą tzw. marketing mix. Najbardziej popularna jest koncepcja 4 P – produkt (product), cena (price), dystrybucja (place) i promocja (promotion). Rozwój marketingu spowodował rozszerzanie tego zestawu do 7 P o kolejne 3 elementy – ludzie (people), świadectwo materialne (physical evidence), proces (process)[7]. Istnieją także inne koncepcje instrumentów marketingowych, których przykładem jest koncepcja 4 C – wartość dla klienta (customer value), koszt (cost), wygoda nabycia (convenience), komunikacja (communication) rozszerzonych do 7 C o elementy wiarygodności, wizualnej gwarancji odpowiedniego poziomu jakości świadczonych usług oraz wygody[7].

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa to sposób, w jaki przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć swe cele marketingowe. Odzwierciedla ona poglądy zarządzających przedsiębiorstwem dotyczące wykorzystania posiadanych umiejętności i zasobów na rynku[8]. Podstawą w budowaniu strategii marketingowej jest podjęcie wysiłku związanego z planowaniem marketingowym, którego proces powinien być ściśle powiązany z ogólnym planowaniem strategicznym w firmie. Zgodnie z modelem zaproponowanym przez M. McDonalda na proces strategicznego planowania marketingowego składa się 10 kroków, które w wyniku pogrupowania tworzą cztery zasadnicze fazy postępowania: ustalenie celów (misja, cele firmy), przegląd sytuacji (audyt, przegląd rynku, analiza SWOT), formułowanie strategii (założenia, cele i strategie marketingowe, oszacowanie rezultatów, alternatywne plany i kompozycje marketingowe) oraz alokację zasobów i monitoring (budżet, program wdrożeniowy na pierwszy rok)[9].

Rodzaje marketingu

Literatura

 • A. Mazurkiewicz-Pizło, W. Pizło, Marketing. Wiedza ekonomiczna i aktywność na rynku, PWN, Warszawa 2017.
 • Ph. Kotler, K.L. Keller: Marketing, Rebis, Poznań 2012
 • L. Garbarski (red.): Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa 2011
 • P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz: Marketing, Teoria i przykłady. Placet 2010
 • Ph. Kotler: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2006

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Marketing", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Classification & Specification

eclass, ecl@ss, cobie,cibse, unspsc, ominclass, uniclass, taric number