powered by CADENAS

Social Share

Institute of Electrical and Electronics Engineers (10066 views - Standard Department Organisations)

IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) – Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników – organizacja typu non-profit skupiająca profesjonalistów. Powstała z konsolidacji grup AIEE oraz IRE w 1963 roku. Jednym z podstawowych jej zadań jest ustalanie standardów konstrukcji, pomiarów itp. dla urządzeń elektronicznych, w tym standardów dla urządzeń i formatów komputerowych.
Go to Article

Institute of Electrical and Electronics Engineers

Institute of Electrical and Electronics Engineers

IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) – Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników – organizacja typu non-profit skupiająca profesjonalistów. Powstała z konsolidacji grup AIEE oraz IRE w 1963 roku. Jednym z podstawowych jej zadań jest ustalanie standardów konstrukcji, pomiarów itp. dla urządzeń elektronicznych, w tym standardów dla urządzeń i formatów komputerowych.

Misja

Misją IEEE jest aktywne uczestnictwo w postępie nauki i edukacji oraz praktyki w zakresie takich dziedzin jak elektryka, elektronika, telekomunikacja, inżynieria komputerowa i informacyjna oraz dziedziny pokrewne, a w szczególności aplikacje np. w biomedycynie, automatyce i robotyce, elektroenergetyce, technice motoryzacyjnej, lotniczej, morskiej, wojskowej, inżynierii środowiska, nanotechnologie, bezpieczeństwie informacyjnym, i innych. IEEE realizuje tę misję poprzez publikację czasopism naukowych, organizację bądź sponsorowanie konferencji, opracowywanie standardów przemysłowych, akredytację programów kształcenia na wyższych uczelniach oraz kształcenia ustawicznego inżynierów[1]. Logo IEEE pokazuje wektor kierunku przepływu prądu elektrycznego i towarzyszący mu zwrot wektora indukcji magnetycznej (reguła prawej dłoni).

Struktura

IEEE, jako największa organizacja zawodowa o charakterze globalnym, posiada dualną strukturę – regionalną (podzieloną na Regiony działania i Sekcje Krajowe) i tematyczną (podzieloną na Towarzystwa – Societies i Branches). Towarzystwa, których jest 38, grupują specjalistów z poszczególnych obszarów techniki. IEEE publikuje ok. 30% światowej literatury w obszarze swojego działania tematycznego w postaci ponad 100 czasopism technicznych o wysokim współczynniku Impact Factor. Prowadzi, znaną w środowisku inżynierskim, Internetową bazę danych publikacji konferencyjnych eXplore[2]. Oferuje liczne programy kształcenia ustawicznego dla inżynierów, nauczycieli, ale także i dla młodzieży, zarówno przez Internet, jak i metodą „Podróżujących Wykładowców”[3].

Członkostwo

Większość członków IEEE (których jest łącznie ponad 400 tys.) jest inżynierami elektrykami, elektronikami, informatykami. Jednak szeroki zakres działania organizacji powoduje, że wielu członków jest inżynierami mechanikami, budownictwa, a także biologami, lekarzami, fizykami, matematykami. IEEE oferuje kilka rodzajów członkostwa: dla studentów, członkostwo stowarzyszone, zwyczajne, Senior oraz Fellow. Członkostwo Senior i Fellow wymagają przeprowadzenia recenzji dorobku kandydatów.

Studenci

IEEE posiada rozwinięte struktury wspierające działalność studencką, doktorancką oraz młodych inżynierów tuż po studiach. Studenci mogą tworzyć Oddziały (Branches) na uczelniach a młodzi inżynierowie mogą należeć do Grup YP (Young Professionals)[4], uzyskując szereg przywilejów dotyczących uczestnictwa w konferencjach, publikacji rezultatów swoich prac, dostępu do literatury technicznej, organizacji własnych spotkań zawodowych sponsorowanych przez IEEE itp. W wielu krajach przynależność inżyniera do IEEE jest ceniona przez pracodawców i pomaga w karierze zawodowej[5].

Nagrody

IEEE posiada bogaty program, wysoko cenionych w środowisku zawodowym, nagród indywidualnych i zespołowych takich jak: medale związane z nazwiskami wybitnych uczonych, nagrody techniczne, dyplomy uznania, za najlepsze publikacje, dla najbardziej aktywnych Sekcji, dla studentów i doktorantów oraz stypendia.

Wybrane odznaczenia IEEE

IEEE w Polsce

Polska Sekcja IEEE jest obecnie jedną z 42 sekcji w Regionie 8 (skupiającym sekcje z obszaru Europa, Środkowy Wschód i Afryka). Założona została przez prof. Adama Smolińskiego w roku 1972 i początkowo liczyła 20 członków, natomiast obecnie sekcję tworzy 20 oddziałów (Chapters) skupiających ponad 900 członków[6].

Standardy techniczne IEEE

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Institute of Electrical and Electronics Engineers", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Standard Department Organisations

3D,model,standard,library,norm,download,CAD, DIN, EN, ISO, ANSI, ASME, IEEE, AIA, JIS, NIHS, BSI,  AFNOR, NF, GOST, IEC, VDI, ASTM, ANSI, VDE