powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Łącznik elektryczny (18106 views - Electronics & PCB Engineering)

Łączniki elektryczne – aparaty elektryczne przeznaczone do załączania lub wyłączania prądu w jednym lub większej liczbie obwodów elektrycznych. Łącznik może być przeznaczony do jednej lub obu tych czynności łączeniowych. Przemieszczenie styków ruchomych łącznika z jednego położenia granicznego w drugie położenie graniczne nazywa się przestawieniem. Ogólna definicja łącznika obejmuje wszystkie urządzenia przeznaczone do wykonywania operacji łączeniowych.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Łącznik elektryczny

Łącznik elektryczny

Łączniki elektryczneaparaty elektryczne przeznaczone do załączania lub wyłączania prądu w jednym lub większej liczbie obwodów elektrycznych. Łącznik może być przeznaczony do jednej lub obu tych czynności łączeniowych. Przemieszczenie styków ruchomych łącznika z jednego położenia granicznego w drugie położenie graniczne nazywa się przestawieniem. Ogólna definicja łącznika obejmuje wszystkie urządzenia przeznaczone do wykonywania operacji łączeniowych.

Podział i rodzaje

Ze względu na rodzaj prądu w torze głównym łączniki dzieli się na łączniki prądu stałego, przemiennego oraz stałego i przemiennego (uniwersalne).

Ze względu na wartość napięcia rozróżnia się następujące łączniki[1]:

 • niskonapięciowe – przeznaczone do pracy w układach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu nie wyższym niż 1000 V oraz w układach elektroenergetycznych prądu stałego o napięciu nie wyższym niż 1500 V
 • wysokonapięciowe – przeznaczone do pracy w układach elektroenergetycznych o napięciach powyżej 1000 V dla prądu przemiennego i powyżej 1500 V w przypadku prądu stałego.

Ze względu na sposób załączania lub wyłączania prądu łączniki dzieli się na:

Ze względu na funkcje i wielkość załączanego lub wyłączanego prądu łączniki dzieli się na:

 • łączniki instalacyjne – załączanie lub wyłączanie prądu odbywa się w normalnych warunkach pracy obwodu
 • łączniki drogowe – działające pod wpływem ruchomej części maszyny, gdy część ta osiągnie przewidziane położenie
 • łączniki krańcowe, zwane też wyłącznikami krańcowymi, krańcówkami lub wyłącznikami bezpieczeństwa – łączniki drogowe powodujące otwieranie skuteczne (inaczej otwieranie niezawodne), to znaczy dające pewność, że wszystkie zestyki główne łącznika są otwarte, gdy manipulator (napęd) łącznika jest w położeniu otwarcia, a ruchoma napędzająca część maszyny osiągnie położenie krańcowe.

Istotnym kryterium podziału, które łączy się ściśle z ogólnie przyjętymi nazwami łączników, jest wartość największego prądu wyłączalnego przez łączniki. Z tego względu rozróżnia się:

 • wyłączniki – załączanie lub wyłączanie prądu automatyczne, odbywa się w normalnych warunkach pracy obwodu oraz w warunkach przeciążenia lub zwarcia
 • rozłączniki – załączanie lub wyłączanie prądu ręczne, odbywa się w normalnych warunkach pracy obwodu oraz w warunkach przeciążenia. Mogą również przewodzić i załączać prądy zwarciowe, ale nie mogą ich wyłączać. Do grupy tej zaliczane są między innymi:
  • styczniki – łączniki mechanizmowe o dużej trwałości, pracujące razem ze sterującymi je cewkami (oba urządzenia znajdują się w jednym elemencie), przestawiane za pomocą sygnału z cewki, do której wcześniej doprowadzono sygnał sterujący 0 lub 1 (BOOLowskie), o napięciu 24 V lub 230 V. Styczniki przeznaczone są do załączania i wyłączania prądu w normalnych warunkach pracy obwodu oraz przy przeciążeniach.
 • odłączniki – łączniki mechanizmowe załączane lub wyłączane w stanie bezprądowym. Nie służą one do wyłączania i załączania prądu, lecz do otwierania lub zwierania niezasilonej drogi prądowej.

Podział łączników z uwagi na środowisko gaszenia łuku:

 • gazowe:
 • cieczowe:
  • pełnoolejowe
  • małoolejowe
  • wodne
 • gazowydmuchowe
 • ze stałym materiałem gaszeniowym:
  • bezpieczniki piaskowe
 • próżniowe.

W praktyce operuje się zazwyczaj nazwami łączników wynikających częściowo z podziału według kryterium wartości prądu wyłączeniowego, a częściowo z podziału według kryteriów konstrukcyjnych z dodatkowymi informacjami dotyczącymi rodzaju prądu, wartości napięcia i innych cech charakteryzujących, np. wyłącznik pneumatyczny wysokiego napięcia prądu przemiennego, rozłącznik gazowydmuchowy wysokiego napięcia prądu przemiennego itp.

Łączniki elektroenergetyczne niskonapięciowe

Łączniki elektroenergetyczne niskiego napięcia wytwarzane są na prądy znamionowe ciągłe w granicach od części ampera do kilku tysięcy amperów, napięcia znamionowe do 1000 V prądu przemiennego i 1500 V prądu stałego oraz o różnych innych parametrach technicznych, określanych właściwościami łączników. W łącznikach o określonym przeznaczeniu uzyskuje się różne układy połączeń zestyków głównych i pomocniczych, zmieniając położenie dźwigni napędu.

Łączniki niskiego napięcia mogą być klasyfikowane na podstawie różnych kryteriów podziału. Rozpowszechniony jest między innymi podział ze względu na ich przeznaczenie i zdolność łączeniową. W ten sposób wyróżnić można:

 • łączniki izolacyjne (odłączniki) – przeznaczone do sporadycznego załączania i wyłączania obwodów w stanie bezprądowym lub przy prądach o niewielkiej wartości
 • łączniki robocze (rozłączniki) – przeznaczone do załączania i wyłączania obwodów obciążonych prądami roboczymi
 • łączniki zwarciowe czyli wyłączniki – przeznaczone do załączania i wyłączania obwodów obciążonych prądami roboczymi oraz zwarciowymi
 • łączniki manewrowe – przeznaczone do sterowania pracą odbiorników, na przykład silników, charakteryzujące się dużą trwałością mechaniczną i łączeniową oraz znaczną lub bardzo dużą znamionową częstością łączeń
 • bezpieczniki – przeznaczone do jednokrotnego przerywania prądów zwarciowych i przeciążeniowych.
 1. PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Przypisy ogólne.


This article uses material from the Wikipedia article "Łącznik elektryczny", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics