powered by CADENAS

Social Share

Pokój (polityka) (9245 views - Medical & Health)

Pokój (łac. pax, gr. εἰρήνη, staropolskie mir, ang. peace) – pojęcie opisujące stosunki między państwami, lub wewnątrz nich, oznaczające brak wojny, wykluczające konflikt zbrojny i używanie przemocy. W węższym znaczeniu pokój oznacza przerwanie lub zakończenie wojny potwierdzone stosowną umową na warunkach wynegocjowanych przez walczące strony. W historiografii zazwyczaj zwany jest od miejsca zawarcia pokoju, np.: „pokój w Jassach” czy „pokój toruński” bądź od nazwisk sygnatariuszy np. pokój Kalliasa czy pokój Grzymułtowskiego. Od XX wieku do zachowania albo przywrócenia pokoju wykorzystuje się siły pokojowe ONZ, mające mandat prawnomiędzynarodowy. Za szczególny wkład w promowanie pokoju i praw człowieka na świecie przyznawana jest Pokojowa Nagroda Nobla. Ruchem który dąży do pokoju i jego utrzymania jest pacyfizm.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Pokój (polityka)

Pokój (polityka)

Pokój (polityka)

Pokój (łac. pax, gr. εἰρήνη, staropolskie mir, ang. peace) – pojęcie opisujące stosunki między państwami, lub wewnątrz nich, oznaczające brak wojny, wykluczające konflikt zbrojny i używanie przemocy.

W węższym znaczeniu pokój oznacza przerwanie lub zakończenie wojny potwierdzone stosowną umową na warunkach wynegocjowanych przez walczące strony. W historiografii zazwyczaj zwany jest od miejsca zawarcia pokoju, np.: „pokój w Jassach” czy „pokój toruński” bądź od nazwisk sygnatariuszy np. pokój Kalliasa czy pokój Grzymułtowskiego.

Od XX wieku do zachowania albo przywrócenia pokoju wykorzystuje się siły pokojowe ONZ, mające mandat prawnomiędzynarodowy. Za szczególny wkład w promowanie pokoju i praw człowieka na świecie przyznawana jest Pokojowa Nagroda Nobla. Ruchem który dąży do pokoju i jego utrzymania jest pacyfizm.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Pokój (polityka)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Medical & Health

3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical