powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Mapa morska (9279 views - Transportation - Air Water Earth)

Mapa morska - rodzaj mapy będącej graficznym przedstawieniem obszarów morskich i przyległych do nich terenów przybrzeżnych. Mapa tego typu zawiera informacje o głębokości wody, ukształtowaniu dna, przebiegu linii brzegowej, pływach, prądach, zagrożeniach nawigacyjnych, portach, mostach i wiele innych danych potrzebnych do bezpiecznej nawigacji. Umiejętność posługiwania się mapą jest niezbędna dla nawigatora.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


  

Mapa morska

Mapa morska

Mapa morska

Mapa morska - rodzaj mapy będącej graficznym przedstawieniem obszarów morskich i przyległych do nich terenów przybrzeżnych.

Mapa tego typu zawiera informacje o głębokości wody, ukształtowaniu dna, przebiegu linii brzegowej, pływach, prądach, zagrożeniach nawigacyjnych, portach, mostach i wiele innych danych potrzebnych do bezpiecznej nawigacji.

Umiejętność posługiwania się mapą jest niezbędna dla nawigatora.

Odwzorowanie

Nie jest możliwe wierne przedstawienie powierzchni Ziemi na płaszczyźnie (patrz mapa), a używanie globusa ze zrozumiałych względów nie nadaje się do prowadzenia nawigacji.

 • Mapy morskie wykonuje się w większości przypadków w rzucie Merkatora. Rzut ten spełnia podstawowe warunki dla mapy morskiej, tj. zachowana jest wierność kątów (możliwe wykreślanie kursów); zachowana jest wierność odległości (zobacz mila morska) oraz umożliwia żeglugę po loksodromie.
 • Czasami mapy morskie wykonuje się też w rzucie gnonomicznym dla pokazania obszarów podbiegunowych oraz dla żeglugi po ortodromie.

Budowa mapy morskiej

Każda mapa morska składa się z kilku ważnych informacji:

 • Tytuł mapy - umieszczony w widocznym miejscu, zawiera elementy:
  • znak wydawcy mapy
  • opis obszaru objętego mapą
  • skala podana dla głównego równoleżnika (rzut Merkatora nie zachowuje skali na całej powierzchni)
  • jednostki użyte do określenia głębokości
  • numer katalogowy mapy (umieszczony również na brzegu, tak aby był dostępny po zwinięciu lub złożeniu)
 • Ramka z opisem zawierającym:
  • data wydania (na dolnym marginesie)
  • spis poprawek
  • wymiary mapy w milimetrach (dla porównania skali, gdyż mapy pod wpływem wilgoci mogą zmienić swoje rozmiary)
  • w lewym dolnym rogu miejsce na małe poprawki nanoszone przez użytkownika z Wiadomości Żeglarskich (patrz locja).

Podział map morskich

Mapy morskie można podzielić w oparciu o skalę i treść jaką przedstawiają. Wyróżniamy głównie:

 • Morskie mapy nawigacyjne
  • mapy generalne - wykonane przeważnie w małej skali:
   • planowanie tras żeglugowych 1:10 000 000
   • trasy oceaniczne 1:3 500 000
  • mapy brzegowe - mapy o średniej skali:
   • przybrzeżne obszary ograniczone 1:300 000 - 1:200 000
   • podejścia do portów 1:100 000 i więcej
  • plany - mapy o dużej skali:
 • Morskie mapy pomocnicze wykonane w rzucie gnomonicznym przeważnie w małej skali. Możemy do nich zaliczyć:
  • arkusze zliczeniowe (wykorzystywane przeważnie w żegludze oceanicznej)
  • nakresy radarowe
  • diagramy
 • Morskie mapy informacyjne sporządzone w małej skali, które nie nadają się do prowadzenia nawigacji i zawierają informacje:

Oznaczenia na mapach morskich

Ze względu na konieczność zaznaczania na mapach nawigacyjnych wielu istotnych dla żeglugi szczegółów, z jednoczesnym zachowaniem przejrzystości każdej z map, wprowadzono zestaw znaków i skrótów (ang. symbols and abbreviations), publikowany w broszurze Admiralicji brytyjskiej nr 5011. Znajomość znaków i skrótów jest niezbędna do prowadzenia żeglugi, gdyż duża ich część symbolizuje niebezpieczeństwa nawigacyjne niewidoczne gołym okiem lub inne ważne z punktu widzenia prowadzenia statku miejsca (np. latarnie morskie).

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Mapa morska", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht