powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Prawo o ruchu drogowym (6107 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Prawo o ruchu drogowym – przepisy regulujące prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


  

Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym
Nazwa potoczna kodeks drogowy, prawo o ruchu drogowym
Skrót nazwy u.p.r.d.
Data wydania 20 czerwca 1997
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 1997 r. nr 98, poz. 602
Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1990
Data wejścia w życie 1 stycznia 1998
1 stycznia 1999
1 lipca 1999
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji zasady ruchu drogowego
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2019 r. poz. 60
Wejście w życie ostatniej zmiany 4 marca 2019
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Prawo o ruchu drogowym – przepisy regulujące prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego.

Akty prawne

W Polsce do aktów prawnych tworzących prawo o ruchu drogowym zalicza się:

 • Konwencję wiedeńską o ruchu drogowym, ratyfikowaną 24 lutego 1988 r[1].
 • Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami – zwaną błędnie, aczkolwiek popularnie kodeksem drogowym[2].
 • Ustawę o kierujących pojazdami
 • Kilkanaście rozporządzeń ministra infrastruktury, precyzujących rozmaite aspekty stosowania wcześniej wspomnianych ustaw, m.in.:
  • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia[3] – określające np. jakie światła, hamulce powinny posiadać różne typy pojazdów oraz w co powinny być wyposażone;
  • Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych[4] – definiujące wzory znaków drogowych i sygnałów;
  • Seria rozporządzeń określających zasady przyznawania i odbierania uprawnień do prowadzenia pojazdów;
  • Rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego i zasad karania za naruszenia prawa o ruchu drogowym.

Zawartość ustawy Prawo o ruchu drogowym

Ustawa Prawo o ruchu drogowym składa się z 7 działów:

 • Dział I: Przepisy ogólne
 • Dział II: Ruch drogowy
 • Dział III: Pojazdy
 • Dział IV: Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Dział V: Kontrola ruchu drogowego
 • Dział Va: Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Dział VI: Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe.

Działy dzielą się na rozdziały, a niektóre rozdziały dzielą się na oddziały.

Odmienne od europejskich rozwiązania w polskim prawie o ruchu drogowym

Polskie prawo o ruchu drogowym wypracowało rozwiązania odmienne od stosowanych w niektórych krajach Unii Europejskiej. Część z nich odbiega od rozwiązań zawartych w Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym. Zalicza się do nich:

 • brak norm dla sygnalizacji świetlnej, które zakazywałyby jednoznacznie budowy skrzyżowań, w których dochodzi do przecinania się kierunków ruchu w jednej fazie działania sygnalizacji, w szczególności ruchu pieszego i kołowego (zielone strzałki w prawo włączające się w momencie gdy piesi mają zielone światło, brak realizacji prawa do jazdy w lewo w osobnym cyklu niekrzyżującym się z zielonym światłem dla pieszych itp.);
 • niespójne przepisy dotyczące krzyżowania ruchu samochodowego z ruchem pieszych i rowerzystów, niechroniące skutecznie słabszych uczestników ruchu; m.in. brak jednoznacznego pierwszeństwa – przy zmianie kierunku ruchu przez kierującego samochodem – przejazdu po przejazdach rowerowych[5];
 • brak bezwarunkowego zakazu umieszczania tablic, ogłoszeń, oznaczeń lub urządzeń, które mogłyby być mylnie wzięte za znaki lub inne urządzenia służące do kierowania ruchem[6].

Według opinii Biura Analiz Sejmowych[7] w sytuacji kolizji norm ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym z 1968 r. pierwszeństwo stosowania przysługuje przepisom Konwencji.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Prawo o ruchu drogowym", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus