powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Osady (7525 views - Nature & Plants)

Osady – ogólne określenie utworów luźnych zgromadzonych na powierzchni Ziemi, powstałych wskutek gromadzenia się materiału w procesie sedymentacji. Geneza osadów jest zróżnicowana, może je tworzyć materiał, będący efektem: wietrzenia skał; procesów erozji degradujących powierzchnię Ziemi; procesów wulkanicznych; procesów chemicznych i biochemicznych; pochodzenia organicznego; pochodzenia kosmicznego; i inne.Osady dzieli się ze względu na środowisko, w którym powstawały na: osady kontynentalne (osadzane w obrębie lądów, także w śródlądowych zbiornikach wodnych i ciekach wodnych); osady morskie (osadzane w obrębie basenów morskich i oceanicznych).Osady kontynentalne (lub terrygeniczne) dzieli się na: osady aluwialne (aluwia), czyli napływowe osady deltowe, które stanowią przejście do środowiska osadów morskich osady deluwialne osady eoliczne osady fluwialne, czyli rzeczne osady fluwioglacjalne lub glacyfluwialne (rzecznolodowcowe lub lodowcoworzeczne) osady glacjalne, czyli lodowcowe osady jaskiniowe osady koluwialne osady limniczne (jeziorne, jezierne) osady wulkaniczne osady proluwialneOsady morskie, biorąc pod uwagę głębokość na jakiej powstają, dzieli się na: klastyczne osady paraliczne, czyli środowiska wybrzeży, klastyczne osady nerytyczne, czyli środowiska szelfu wewnętrznego, klastyczne osady litoralne, czyli środowiska szelfu zewnętrznego, klastyczne osady batialne, czyli środowiska stoku kontynentalnego, klastyczne osady abyssalne, czyli środowiska dna oceanicznego, osady węglanowe.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Osady

Osady

Zobacz też: Osady w innych znaczeniach tego słowa.

Osady – ogólne określenie utworów luźnych zgromadzonych na powierzchni Ziemi, powstałych wskutek gromadzenia się materiału w procesie sedymentacji. Geneza osadów jest zróżnicowana, może je tworzyć materiał, będący efektem:

Osady dzieli się ze względu na środowisko, w którym powstawały na:

Osady kontynentalne (lub terrygeniczne) dzieli się na:

Osady morskie, biorąc pod uwagę głębokość na jakiej powstają, dzieli się na:

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Osady", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Nature & Plants

3d,model,rendering,library,tree,bush,flower,landscape,design,architecure,plant